Политика за поверителност

Политика за поверителност

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА www.shtrak.org

1.ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1 Тези условия уреждат общите правила за ползване на интернет страницата www.shtrak.org (Страницата), съдържаща информация за споделено социално пространство, бистро и магазин Щрак. Страницата се поддържа и администрира от „Серафим 2022“ ООД, ЕИК 206922688.
С всяко ползване на ресурсите на Страницата, ПОСЕТИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

1.2 УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без предварително уведомяване на ПОСЕТИТЕЛИТЕ.

2. ОПИСАНИЕ НА РЕСУРСИТЕ НА СТРАНИЦАТА

2.1 Ресурсите, които Страницата предлага са:
• новини и актуална информация, свързана с дейностите на Щрак
• публикации относно предстоящи и отминали събития, работилници, срещи, обучения и др.;
• връзка към интернет страниците на Български център за нестопанско право, Българска фондация Биоразнообразие, Jamba, ДарПазар, както и връзки към други интернет страници на български социални предприятия.
2.2 Всеки ПОСЕТИТЕЛ има достъп до качените на сайта материали.


2.3 „Серафим 2022“ ООД не носи отговорност за каквито и да са загуби, преки, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, в резултат на или във връзка с използването на Страницата или от временната невъзможност да бъдат достъпени/използвани Страницата.

2.4 Технологията и дизайнът на Страницата могат да бъдат променяни без предварително известяване.

2.5 Страницата си запазва правото да изпраща на ПОСЕТИТЕЛИТЕ системни съобщения, свързани с промени в условията и начините за използването му.

2.6 Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

3. АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

3.1 При използването на ресурсите, предмет на настоящите Общи условия, ПОСЕТИТЕЛИТЕ имат достъп до разнообразно съдържание, което може да е обект на авторско право или други права на интелектуална собственост.  Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта (новини и актуална информация, авторски снимки и видео материали, интервюта, отразявания и др.) са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

3.2 Използването на материали от Страницата е разрешено, само когато източникът им е коректно посочен.
 
4. ОГРАНИЧАВАНЕ НА  ОТГОВОРНОСТТА
4.1 „Серафим 2022“ ООД полага всички усилия, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. „Серафим 2022“ ООД не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „Серафим 2022“ ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
4.2 „Серафим 2022“ ООД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на препратки към Интернет страници и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОСЕТИТЕЛЯ при ползването на Страницата. 
4.3 „Серафим 2022“ ООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

4.4 „Серафим 2022“ ООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.Политика за поверителност

„Серафим 2022“ ООД следва правила и процедури, които да гарантират спазването на действащото национално и европейско законодателство в областта на защитата на данните. В тази връзка „Серафим 2022“ ООД събира и обработва лични данни по законосъобразен и добросъвестен начин, съхранява ги с грижа и сигурност и не ги предоставя на трети страни незаконно.
 

Електронни адреси/ Телефон за контакт/ Име и фамилия

Електронните адреси, предоставени в полетата за изпращане на запитване и абониране за електронния бюлетин на Щрак, ще бъдат използвани само във връзка с предоставяне на допълнителна информация и възможности за включване в дейността ни с оглед постигане на устойчивост и последователност в предоставянето от страна на Щрак на подкрепа за развитие социалното предприемачество.

В случай че сте отправили запитване към нас чрез формата ни за контакт от сайта на Щрак или директно към електронен адрес на Щрак, Вашите данни за контакт (име и фамилия, електронен адрес и телефон) ще бъдат използвани единствено за целите на отговора на отправеното запитване. Тези данни няма да бъдат допълнително обработвани и съхранявани без Вашето съгласие.

Ако искате да се отпишете от нашия списък с адреси на електронни пощи, можете да го направите във всеки един момент, както е посочено във всяко от електронните съобщения, които получавате, или като се свържете с нас. „Серафим 2022“ ООД не предоставя електронните адреси от своята база данни незаконно на трети лица. При отписване „Серафим 2022“ ООД изтрива Вашия адрес на електронна поща завинаги.

Сигурност на информацията

Използваме различни защитни методи като кодиращи системи и системи за оторизация, за да поддържаме сигурността на Вашата информация. Информацията за Вас, която имаме, се пази с firewall-и и е достъпна само до ограничен брой членове на нашия екип, които са се подписали, че няма да я предоставят на трети лица.

Вашите права като субекти на данните, начин на упражняването им и защита

Всяко физическо лице има следните права по отношение на личните му данни, обработвани от „Серафим 2022“ ООД:
1.    право на информация;
2.    право на достъп до личните му данни;
3.    право на коригиране;
4.    право на изтриване;
5.    право на ограничаване на обработването;
6.    право на преносимост на данните;
7.    право на възражение срещу обработване на личните му данни.

„Серафим 2022“ ООД не взема решения, основаващи се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране на субекти на данни.
Правото на субектите на данни на информация се осъществява посредством предоставената в този документ кратка, разбираема и лесно достъпна информация, която се отнася до обработването.
Правата, изброени в точките от 2 до 7, можете да упражните като подадете електронно заявление на електронния адрес на „Серафим 2022“ ООД.
Правата на субектите на данни се тълкуват в смисъла, вложен в разпоредбите на Глава Трета от (Регламент (ЕС) 2016/679).
В случай на оплакване във връзка с упражняването на посочените права, субектът на данни има право да иска преразглеждане на случая му, а при отказ за преразглеждане - да подаде жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни.

Контакти

Ако имате въпроси относно Политиката за конфиденциалност може да се свържете с нас по електронен път на адрес: alexander@bcnl.org , на телефони: (0888) 519-991, или по пощата на адрес: София 1000, ул. "Христо Белчев" 3, партер.